ico list ועדת ההיגוי של מאל"י - 2020

SC meli1 2020
חברי ועדת ההיגוי

 יו"ר ועדת ההיגוי
ico user תמר גנאור
רשות הספריות, האוניברסיטה העברית

ico user ברכה שפיגל
ספריית המרכז האקדמי רופין
........................................

ico user גיא שחף
הספרייה המרכזית, הטכניון
........................................

ico user שרית סמבול-סאס
מערך הספריות והמידע, אוניברסיטת בר אילן
.........................................

ico user מיכל קריספין
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש בנדר-מוס
אוניברסיטת תל-אביב
........................................

ico user שירי ברגר
הספרייה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
........................................

ico user לין פורת ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה
........................................