ico list אודות מאלי

מטרות הארגון:


ico lists לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.
ico lists לתאם בין משתמשי אקס-ליבריס ולחזק את הקשר ביניהם באמצעות קבוצות דיון, אתר אינטרנט ומאגר של פתרונות פנימיים.
ico lists לעמוד בקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו"ל.

 

החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, וישלם את דמי החבר, בסך 750 ש"ח לשנה (500 ש"ח בשנה הראשונה).
חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת בכל ענין הדורש הצבעה. כולל בחירת ועדת ההיגוי ויו"ר הארגון, שינויים בחוקה ותקנות מאלי, עדכונים של דמי החבר והצבעות על בקשות הפתוח.

פרטים נוספים בחוקת הארגון.