ico list הדרכה בנושא רכש

ico date 22.4.2010, חדר 304 בניין משפטים, אוניברסיטת תל-אביב


10:00 - 9:15 רישום והתכנסות

10:30 - 10:00 
מודלים לרכישת ספרים אלקטרוניים
שרית סמבול, טלדן מערכות מידע

11:00 - 10:30 המשתמש קובע! מודל PDA לפיתוח אוסף ספרים אלקטרוניים
צילה הראל, אוניברסיטת חיפה

11:30 - 11:00 הפסקת קפה

12:00 - 11:30 ביצוע תשלומים לספקים באמצעות ריכוזים - פתרון תוצרת בית
יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

12:30 - 12:00 מעקב אחרי מצב הזמנות רכש - דיווח למשתמשים - פתרון תוצרת בית
יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

13:30 - 12:30 הפסקת צהריים

14:30 - 13:30 פיתוחים במודול הרכש באלף 500 גרסה 20
איגור טברוג, אקסליבריס