ico list הדרכה בנושאי Aleph System

ico date יוני 2006, אוניברסיטת חיפה

סדר היום

מדריכים: דרור ברגר, יוסף בראנס, יוסי טיסונה, בועז דותן.

 

סדר יום

10:00 – 11:00  Shell Scripting - דרור ברגר, מלמ"ד והספריה הלאומית
(דוגמאות למצגת של דרור נמצאות בכתובת: ftp://vms.libnet.ac.il ואפשר להוריד אותם ב FTP דרך משתמש uli_updates, שם הקובץ: MELISEMINAR.TAR, או, למי שאין גישת FTP, בכתובת הבאה: http://aleph3.libnet.ac.il/MELI/MELIseminar.tar - לאחר הורדתו לסביבת UNIX במחיצה ייעודית, יש לבצע את הפקודה: tar xf MELISEMINAR.TAR)

11:00 – 11:30  הפסקת קפה

11:30 – 12:30  Oracle Maintenance - יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

12:30 – 13:15  הפסקת צהריים

13:15 – 14:15  Custom Services - בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

14:15 – 15:15  ניתוח לוגים - יוסי טיסונה, המסלול האקדמי המכללה למינהל