ico list הדרכת השאלה בין-ספרייתית (New Integrated ISO-ILL)

ico date מאי 2008 - אוניברסיטת חיפה

מדריכים:
איגור טברוג ויוליה שויחט

סדר יום

10:00-10:30 מה זה ISOILL? ותהליך העבודה בו

10:30-11:30 פעולות מקדימות להפעלת המודול:
- שותפים פנימיים וחיצוניים
- רשומות קורא לשותפי ההשאלה בין-ספרייתית
- רשימת ספקים פוטנציאלים
- הרשאות לצוות ההשאלה הבין-ספרייתית

11:30-12:00 הפסקת קפה

12:00-13:00 בקשות יוצאות (Borrowing requests)

13:00-13:30 תקשורת - פעולה כוללת

13:30-13:45 הפסקת קפה

13:45-14:15 בקשה נכנסת (Lending request) – גישה חדשה

14:15-14:30 טיפול אוטומטי/ידני בבקשות (mediated and unmediated processes)

14:30-15:00 תוכניות שירות (services) להשאלה בין-ספרייתית


מצגות:
צעדים לעבודה עם פרוטוקול ISO
General Introduction and Important Terms
Borrowing Requests
Lending Requests