ico list סמינר אלף

ico date יוני 2006, המסלול האקדמי - המכללה למינהל 

סדר יום

יום ג' – 27 ליוני

08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 – 10:00 ברכות
ג'נט לבקוביץ, יו"ר מאל"י, ד"ר אלי בן אליעזר, מנכ"ל המסלול האקדמי-המכללה למנהל/sr />
11:30 – 12:00 הפסקת קפה

12:00 – 13:30 הגדרות בקבצי מפתחות
יואל קורטיק

13:30 – 14:30 הפסקת צהריים

14:30 – 15:30 חידושים בגרסאות 17 ו-18
יהודית לוי

15:30 – 16:00 הפסקת קפה

16:00 – 17:00 חידושים בשירות SDI
יהודית לוייום ד' – 28 ליוני

08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 – 11:00 מדיניות ההשאלה ויישומה במערכת
משה שכטר

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 13:00 SML ו-XSL בשירות הדפסת מכתבים ודוחו"ת
משה שכטר

13:00 – 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 15:00 מחוללי דוחו"ת: טבלאות אוראקל, שירותים, ו-ARC
יהודית לוי

15:00 – 15:30 הפסקת קפה

15:30 – 17:00 Patron Directory Service - PDS - הזדהות חד-פעמית עבור המשתמש
טולי עמירה

מצגות

ניתן להוריד את מצגות הסמינר ממרכז התיעוד של אקס ליבריס

בתיקיה ALEPH 500-Israeli Customers\MELI Seminar June 27-28, 2006
הנמצאת בתוך: ALEPH/Tree Structure